പുതിയ എക് ദോ തീൻ… ജാക്വിലിന്‍ ഓവറാക്കി കുളമാക്കിയെന്ന് സംവിധായകനും കൂട്ടരും, സൂപ്പറെന്ന് സൽമാൻ

ഇന്നും പ്രേക്ഷകരെ ഹരം ക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഗാനമാണ് തേസാബ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഏ... Read More