സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ആറുവരി പാതയുടെ നിര്‍മ്മാണം സെപ്റ്റംബറില്‍; രണ്ടു വര്‍ഷംകൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കും

Posted on
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ആറുവരി പാതയായ വെങ്ങളം- രാമനാട്ടുകര ബൈപ്പാസിന്റെ നിര... Read More